معرفی شرکت صنعت چوب شمال به عنوان کارخانه بدون دخانیات شهرستان

شرکت صنعت چوب شمال به پاس یک دهه تلاش در راستای فعالیت بدون دخانیات از سوی کمیته کنترل دخانیات شهرستان گنبد کاووس، بعنوان کارخانه بدون دخانیات شهرستان انتخاب گردید.