دریافت گواهی‌نامه انطباق معیار مصرف انرژی توسط شرکت صنعت چوب شمال

صدور گواهی‌نامه مذکور منوط به بازرسی از فرایند تولید شرکت توسط یک شرکت تایید صلاحیت شده بوده و نشان دهنده انطباق معیار مصرف انرژی فرایند تولید با استاندارد ملی مربوطه(۱۷۶۲۴۹) می‌باشد.