شرکت صنعت چوب شمال ، یک شرکت سهامی عام می باشد و در حال حاضر دارای دو سهامدار عمده است. بخشی از سهام نیز به صورت خرد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد

سهامداران اصلی این شرکت گسترش پایا صنعت سینا می باشد که با مالکیت ۵۱/۶۶ درصد از سهام شرکت به عنوان بزرگترین سهامدار نیز شناخته می شود

شرکت تعاونی درودگران و مبل سازان تهران نیز دیگر سهامدار عمده این شرکت است.شرکت تعاونی درودگران و مبل سازان تهران با دارا بودن ۴۶/۱۹ درصد از سهام شرکت به عنوان دومین سهامدار عمده شرکت صنعت چوب شمال شناخته می شود.