ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت صنعت چوب شمال

آقای مهرداد حمیدی هدایت

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا


تاریخ عضویت در هیئت مدیره ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

آقای مسلم فدایی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نماینده شرکت: گسترش پایا صنعت سینا


تاریخ عضویت در هیئت مدیره ۱۳۸۵/۰۳/۲۹

خانم سهیلا درخشانفر

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری کوثر بهمن


تاریخ عضویت در هیئت مدیره ۱۳۸۵/۰۳/۲۹

آقای فرزند علی قیطاسی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران


تاریخ عضویت در هیئت مدیره ۱۳۸۶/۰۸/۰۳

آقای سید اکبر سید آقا

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران


تاریخ عضویت در هیئت مدیره ۱۳۸۳/۰۳/۲۷